environment

ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШВАЩИЯ СЕ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА ЧАСТИТЕ ЗА ВОДЕН КОНТРОЛ И РЕМОНТНИ ВОДОЗЕМНИ СКОБИ, ФИРМАТА СЛЕДИ ЗА ОТДЕЛЯЩИТЕ СЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА ВРЕДНИ ЕМИСИИ И СЕ СТРЕМИ ДА ГИ НАМАЛИ ДО МИНИМУМ ИЛИ ЕЛИМИНИРА НАПЪЛНО; СТРЕМИМ СЕ ДА СПАЗВАМЕ ВСИЧКИ ЗАКОНИ И ПРАВНИ НАРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УВЕДОМЯВАМЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ И СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА СТРАНИ И ЛИЦА;

В ЦЯЛОСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЕ СТРЕМИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ И ОСТАНАЛИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ДА БЪДЕ СВЕДЕНО ДО МИНИМУМ. НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ И ЖЕЛАНИЕ Е ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА И ДА Я ПРЕДАДЕМ ТАКАВА И НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ЗАТОВА И Я УПРАВЛЯВАМЕ ПО НАЧИН, ПО КОЙТО ДА Я СЪХРАНИМ.